Deklaracja zgodnosci farby

Deklaracja zgodności WE istnieje to pisemne oświadczenie wytwarzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego rezultat jest dobry z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć samego bądź więcej wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu produktu czy posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do zrealizowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo gdyby to konieczne (ponieważ wychodzi z osobnych przepisów) produkty też muszą wziąć dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest robiona przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są obecne właściwie zwane moduły i opisuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki zapewne ją wybrać według własnego przekonania z ofert przedstawionych mu w radzie i interesujących danego towaru. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może koncentrować się właśnie z jednego modułu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych produktów są to trudne procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie kurs i owoce działań są dokumentowane. Producent wprowadza na wyrobach, jakie stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga związana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności powstaje spośród ostatniego, iż przewidzianym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze oczekiwania plus stanowi jednoznaczny z podstawowymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w historii sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych i sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a dodatkowo jeśli istnieje zatem chciane, także jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana traci na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi celem deklaracji - identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest spójne z dobrym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Odniesienia do specyfikacji lub zdjęcia do norm zharmonizowanych - do jakich ogranicza się deklaracja 7. W poważnych przypadkach należy zamieścić informację o jednostce notyfikowanej, która wykonała interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i miejsce wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, produkt może wziąć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu informuje o tym, że spełnia on chcenia dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zadań powiązanych z ochroną zdrowia i miejsca, bezpieczeństwem użytkowania, a jeszcze określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie może stać zatwierdzony do zakupu ani zostać wydany w przeznaczanie na polem Unii Europejskiej. Deklaracja jest zatrzymywana przez producenta czy w wypadku gdy ma on własną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.