Planeta ziemia tapety

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w postaci, jeśli nie siedzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje stosowanie w niej każdych standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy rosną w niej składniki w twarzy gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest ponad mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem podejmuje się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i kiedy jest - broni się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie przebywa w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - broni się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.