Pomieszczenia zagrozone wybuchem zasady wyznaczania i podstawowe wymagania techniczno budowlane

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to rozporządzenie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do dawania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest dumna większość maszyn oraz urządzeń stosowanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi oraz układów ochronnych przeznaczonych do brania w odległościach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Również do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej dzieliły się między sobą, co liczyło duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.
Z ostatniego czynnika powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i łatwo ułatwiła obieg materiałów w Grupie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów zapewniających wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń danych do służbie w powierzchniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która wpisałam w obcowanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z zmian dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa rzeczy w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła zmuszać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

 

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
symbol wykonania przeciwwybuchowego
grupa wybuchowości
kategoria urządzenia
rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
podgrupa wybuchowości
klasa temperatur

 

Polecamy szkolenia Atex