Rozne rodzaje uziemienia

Każda instalacja powinna być bezpieczna oraz powinna chronić przed porażeniem prądem elektrycznym. Takie bezpieczeństwo w pewnym sensie jest gwarantowane poprzez uziemienie, które wynika z połączenia między innymi metalowych konstrukcji budynku.


Mówiąc o uziemieniu mamy na myśli przede wszystkim przewód, który jest wykonany z przewodnika. Niniejszy przewód w głównej mierze łączy naelektryzowane ciało z ziemią. Takie połączenie w efekcie powoduje, że ciało naelektryzowane przyjmuje albo też oddaje pewną liczbę ładunków, które ulegają zobojętnieniu. Uziemienie składa się z kilku części. Do omawianych części należy zaliczyć przede wszystkim układ oraz przewody uziomowe, przewody łączące oraz zacisk uziomowy pobieraczy, szyna uziemiająca i przewody uziemiające.
Mówiąc o uziemieniach można wymienić kilka ich rodzajów. Po pierwsze występują uziemienia ochronne, które stanowią połączenie metalowych części , które przewodzą urządzenia elektryczne z uziomem. Uziom ten jest przede wszystkim środkiem ochrony przeciwporażeniowej. Kolejnym rodzajem jest uziemienie funkcjonalne. Zwane jest także uziemieniem roboczym. Definiując je, można powiedzieć, że stanowi uziemienie określonego punktu elektrycznego obwodu. Podstawowym celem niniejszego uziemienia jest przede wszystkim prawidłowa praca elektrycznych urządzeń zarówno w warunkach zakłóceniowych, ale także w zwykłych. Pozwala ono na ochronę sieci niskiego napięcia. Ochrona ta odbywa się przed skutkami przeniesienia na nią napięcia wyższego. Wykonywane jest zazwyczaj w instalacjach, a także wszelkich urządzeniach elektrycznych, które bezpośrednio są połączone z rozdzielczą siecią albo też z są zasilane z układu o napięciu wyższym niż 1 kV. Mowa tu o zasilaniu przez przetwornicę albo też transformator.
Kolejnym rodzajem jest uziemienie odgromowe. Jego podstawowym zadaniem jest przede wszystkim rola odprowadzania do ziemi udarowych prądów wyładowań atmosferycznych.
Ostatnim rodzajem jest uziemienie nazywane pomocniczym. Zazwyczaj wykorzystuje się je w celach ochrony przeciwpożarowej. Można je także stosować w układach pomiarowych i zabezpieczających.