Tlumaczenie prawnicze na potrzeby nauki i opieki

Każda instytucja o charakterze edukacyjnym korzysta z dorobku naukowego innych krajów. Polskie placówki oświatowe zawierają wiele umów i kontraktów z badaczami i naukowcami z zagranicy. Takie dokumenty powinny być tłumaczone na język kontrahenta, ale nie może to być robione przy użyciu języka potocznego. Do tego celu służy tłumaczenie prawnicze, pisane fachowym językiem prawniczym, który cechuje wysoki stopień sformalizowania i precyzyjność.

Tłumaczenie prawnicze posługuje się ścisłą terminologią związaną z zawartością merytoryczną dokumentu i warunkami zawieranych kontraktów. Dzięki temu tłumaczenie prawnicze eliminuje wszelkie nieścisłości mogące w przyszłości skutkować sytuacjami spornymi pomiędzy stronami.

Placówki oświatowe takie jak szkoły, domy dziecka czy zakłady resocjalizacyjne coraz częściej prowadzą sprawy związane z postępowaniem sądowym karnym lub opiekuńczym, dotyczące dzieci obywateli innych krajów. W takich przypadkach, dla każdego orzeczenia sądowego np. na temat praw rodzicielskich lub obowiązków alimentacyjnych, niezbędne jest tłumaczenie prawnicze.

Tłumaczenie prawnicze zawiera doprecyzowane pojęcia, które stosowane są w prawie cywilnym lub karnym, przykładowo: małoletni – pojęcie cywilne, osoba poniżej 18 roku życia, nieletni – pojęcie karne, osoba poniżej 17 roku życia, lub młodociany – pojęcie z Kodeksu Karnego, sprawca poniżej 21 lat. W życiu codziennym zdarza się, że pojęcia te są stosowane zamiennie, tłumaczenie prawnicze jest wolne od takiego błędu.

Tłumaczenie prawnicze jest w pełni zgodne z treścią dokumentu, nie zawiera ocen i interpretacji, jakie często występują w języku potocznym, nie zawiera informacji zbędnych, których nie ma w tekście źródłowym oraz zapewnia brak jakichkolwiek pominięć elementów oryginału.

Osoba wykonująca tłumaczenie prawnicze powinna być kompetentna w zakresie specjalistycznych dziedzin będących przedmiotem tłumaczenia oraz posiadać wysokie kwalifikacje lingwistyczne w danym języku.
Aby uzyskać prawidłowe tłumaczenie prawnicze, warto więc korzystać z usług profesjonalistów z szerokim doświadczeniem.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl