Zalety zastosowania dyrektywy atex

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, a nie rzadko również do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach.
Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, a używanego w środowisku podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wejścia w życie dyrektywy ATEX wszystkie tego typu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX oraz być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w środowisku narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest stosowana do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu przepisowi można wymienić:

  • zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w zakładach przemysłowych,
  • ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji,
  • zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej,
  • koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób odpowiedzialnych.