Home Przemysł Zalety zastosowania dyrektywy ATEX

Zalety zastosowania dyrektywy ATEX

20 maja 2015

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, a nie rzadko również do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest produkowana, przetwarzana i magazynowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zazwyczaj w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach.
Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Unii Europejskiej, a używanego w środowisku podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wejścia w życie dyrektywy ATEX wszystkie tego typu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX oraz być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w środowisku narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest stosowana do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu przepisowi można wymienić:

  • zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w zakładach przemysłowych,
  • ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji,
  • zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej,
  • koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób odpowiedzialnych.
0 comment

You may also like

Leave a Comment